TERMS & CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTIZON

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van producten en/of diensten van, met en door SPORTIZON.

1.2 De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feite van het sluiten van een koopovereenkomst of door de aanvaarding van een levering.

1.3 Om geldig te zijn, moet elke afwijking van de algemene voorwaarden van tevoren schriftelijk, uitdrukkelijk en door SPORTIZON ondertekend zijn overeengekomen.

 

2. PRIJSOFFERTES EN AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

2.1 Alle prijsoffertes opgemaakt door SPORTIZON zijn geldig voor een duur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen. De klant dient zijn akkoord met de prijsofferte van SPORTIZON m.b.t. de opdracht schriftelijk te bevestigen. De overeenkomst komt tot stand wanneer SPORTIZON de opdracht van de klant schriftelijk heeft aanvaard. De schriftelijke kennisgevingen onder huidige algemene voorwaarden gebeuren per e-mail, fax of per brief, tenzij anders is voorzien. Een begin van uitvoering door SPORTIZON geldt ook als aanvaarding, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

 

3. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

3.1 Behalve indien uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen gaat elke bestelling gepaard met de betaling van een voorschot, ter waarde van minimaal 30% van het totale bedrag van de bestelling. Het saldo wordt uiterlijk betaald 30 dagen na ontvangst van de saldo factuur. Betalingen dienen te gebeuren in euro’s en per overschrijving naar de op de facturen vermelde bankrekening(en).

3.2 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de aan SPORTIZON verschuldigde bedragen automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan een maandelijkse intrestvoet van 1,0%, te beginnen vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij elke begonnen maand als volledige maand wordt aanzien, evenals met een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250 EUR. Bijkomende kosten voor invordering zoals gerechtskosten, rechtsplegingsvergoedingen en erelonen van technische raadslieden worden eveneens verhaald op de klant.

3.3 Bovendien worden in geval van laattijdige betaling van één factuur, alle sommen die de klant aan SPORTIZON verschuldigd is, zelfs indien deze op dat ogenblik nog niet vervallen zijn, onmiddellijk en volledig opeisbaar.

3.4 Daarenboven behoudt SPORTIZON zich het recht voor om, in het geval de betaling uitblijft of vertraging oploopt, de uitvoering van nog geplande evenementen voor dezelfde klant op te schorten of definitief stop te zetten (of deze nu het voorwerp uitmaken van de onbetaalde opdracht of van een andere opdracht), zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor SPORTIZON om een schadevergoeding te vorderen.

3.5 Indien de factuur op vraag van de klant /opdrachtgever op naam van een derde is opgemaakt, zal de klant solidair met deze derde gehouden zijn tot betaling van de factuur en de uitvoering van de andere aangegane verbintenissen.

3.6 De initieel overeengekomen prijs en de gestorte voorschotten zullen bovendien en in ieder geval verworven zijn door SPORTIZON, die, in de mate deze nog niet volledig betaald zouden zijn geweest, ook het nog door de klant verschuldigde saldo zal kunnen opeisen. Hetzelfde geldt in het geval de bestelling wordt geannuleerd voor zij ten uitvoer wordt gebracht, conform de bepalingen voorzien in artikel 5.

3.7 Elke klacht betreffende facturen van SPORTIZON moet schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de 7 dagen na hun verzendingsdatum. Bij gebreke hieraan zullen de facturen geacht worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn.

 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij er een uitdrukkelijke leveringstermijn werd overeengekomen.

4.2 Alle geleverde diensten, materialen of goederen die niet uitdrukkelijk vermeld worden in het contract of op de offerte zullen extra in rekening gebracht worden op de saldofactuur. Toegevoegde diensten dienen niet schriftelijk bevestigd te worden. Mondelinge bevestiging van diensten zullen als rechtsgeldig aanvaard worden.

4.3 SPORTIZON is gerechtigd met derden van haar keuze en onder haar verantwoordelijkheid samen te werken – natuurlijke persoon of rechtspersoon – voor het vervullen van de prestaties die haar zijn toevertrouwd.

4.4 De eigendomsrechten van de geleverde materialen of goederen gaan slechts over op de klant vanaf het ogenblik van volledige betaling.

 

5. ANNULERING VAN DE OPDRACHT OF VERMINDERING VAN DE PRESTATIES

5.1 In geval van annulering van de overeenkomst door de klant op eender welk tijdstip, zullen steeds de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn aan SPORTIZON. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend de gerealiseerde werkuren, bezettingsverlies, gemaakte (reserverings-) kosten van alle aard, etc.

Naargelang het toepasselijke geval leidt een annulering van de overeenkomst of van één of meerdere bepaalde opdrachten binnen de overeenkomst of van een vermindering van de prestaties die vallen onder overeenkomst door de klant, tot de opeisbaarheid van de volgende bedragen:

(i) als de annulering of vermindering minstens 75 dagen voor de productionele startdatum van de opdracht wordt aangekondigd, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging verschuldigd zijn van 25% van het totale factuurbedrag;

(ii) als de annulering of vermindering minder dan 75 dagen maar minstens 30 dagen voor de productionele startdatum van de opdracht wordt aangekondigd, zal er een forfaitaire schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging verschuldigd zijn van 50% van het totale factuurbedrag;

(iii) als de annulering of vermindering minder dan 30 dagen voor de productionele startdatum van de opdracht wordt aangekondigd, zal er een forfaitaire schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging verschuldigd zijn van 100% van het totale factuurbedrag;

5.2 De in artikel 5.1 genoemde forfaitaire schadevergoedingen beïnvloeden geenszins het recht van SPORTIZON om aanvullende schadevergoeding van de klant te eisen indien de werkelijk door SPORTIZON geleden schade hoger is.

5.3 De klant en SPORTIZON kunnen in onderling overleg, schriftelijk afwijken van artikel 5.1. De meerkosten die eventuele wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst met zich meebrengen worden doorgerekend aan de klant.

6. KLACHTEN

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen de 7 dagen vanaf hun ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan SPORTIZON. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SPORTIZON in staat is adequaat te reageren. Klachten die na deze termijn worden gemeld, worden niet meer aanvaard.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal SPORTIZON de werkzaamheden alsnog verrichten cq. corrigeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

7. TERRUGGAVE

7.1 Indien SPORTIZON aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het geleverde na beëindiging van de overeenkomst of van één of meerdere opdrachten binnen de overeenkomst, binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

7.2 Indien de klant om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 7.1 genoemde verplichting, heeft SPORTIZON het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging op de klant te verhalen.

 

8. ONTBINDING

8.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd de toepassing van artikel 1184 B.W., heeft SPORTIZON het recht de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoen: de niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, alsook ingeval van overlijden, onbevoegdheid, onbekwaamverklaring, invereffeningstelling, kennelijk onvermogen, gerechtelijke reorganisatie indien de klant na hiertoe in gebreke te zijn gesteld door SPORTIZON het nakomen van zijn overeenkomst niet heeft bevestigd of in geval van faillissement van de klant.

 

9. VRIJWARINGEN

9.1 De klant vrijwaart SPORTIZON voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

10. OVERMACHT

10.1 De overeenkomst of één of meerdere opdrachten die deel uitmaken van de overeenkomst met de klant kan/kunnen door SPORTIZON uitgesteld, aangepast of ontbonden worden in geval van overmacht of ten gevolge van externe factoren los van de wil van SPORTIZON. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van SPORTIZON om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), een aanzienlijke wijziging in prijs/reputatie van de bestelde bekende persoon, materialen, lokalen of diensten, niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, overlijden, ziekte, epidemieën, staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

10.2 SPORTIZON verbindt zich er evenwel toe de klant onmiddellijk te verwittigen moest dergelijk feit zich voordoen en in dit geval, in de mate van het mogelijke, een evenwaardig alternatief voor te stellen. In geen geval kan SPORTIZON aansprakelijk gehouden worden en er zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

10.3 Overmacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen voor reeds geleverde prestaties.

 
11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 SPORTIZON staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging aan of diefstal van voorwerpen van de klant die haar werden toevertrouwd in het kader van de overeenkomst, behalve wanneer de schade of vernietiging of diefstal te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van SPORTIZON.

11.2 Aansprakelijkheid van SPORTIZON in geval van overmacht is uitgesloten. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

11.3 SPORTIZON heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De eventuele buitencontractuele aansprakelijkheid van SPORTIZON is steeds beperkt tot de dekking voorzien in de door haar afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

11.4 Indien SPORTIZON tekort komt in de uitvoering van haar prestaties en er niet binnen de dertig dagen na schriftelijke ingebrekestelling van de klant in slaagt om haar wanprestatie recht te zetten, zal de totale schadevergoeding eventueel verschuldigd door SPORTIZON wegens contractuele wanprestatie nooit hoger zijn dan 25% van het bedrag gefactureerd voor de prestatie, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke voorschriften of bepalingen van openbare orde.

11.5 SPORTIZON kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

12. ALGEMEEN

12.1 SPORTIZON behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. SPORTIZON behoudt zich eveneens het recht voor om publiciteit te maken voor de door haar gerealiseerde opdrachten bij wijze van referte voor haar eigen onderneming, zonder hiervoor vooraf de toestemming te bekomen van de klant.

12.2 SPORTIZON zal haar naam of logo mogen aanbrengen op dragers gebruikt ter promotie van de opdracht, overeenkomstig de modaliteiten overeen te komen met de klant. Dit logo zal niet mogen worden veranderd, weggenomen of verplaatst zonder de toestemming van SPORTIZON.

12.3 SPORTIZON behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkeling, het concept en de uitwerking van het evenement, ook op deze die slechts in een ontwikkelingsfase zouden zijn gebleven of die uiteindelijk niet zouden zijn goedgekeurd of uitgevoerd.

 
13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELINGSCLAUSULE EN BEVOEGDE RECHTBANK

13.1 Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing in geval van betwistingen tussen SPORTIZON en de klant.

13.2 In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, zullen de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil. De taal waarin het geschil zal gevoerd worden is het Nederlands.